211 کومک ازاین جا آغاز میګردد

زندګی همیشه آسان نه می باشد، ولی پیدا نمودن کومک آسان است.

به 211 زنګ بزنید و خواستار کومک به زبان دلخوا تان شوید. به بیشتر از 150 زبان به شما ترجمه وجود دارد.

این خدمات مجانی، محرم، 24 ساعته، و هر روز به شما وجود دارد.

وقتی که شما زنګ میزنید، کارکنان نجات دهنده ما نزدیک به موقعیت جغرافیایی شما خدمات که شما نیاز دارید، شما را راهنمایی خواهند کرد.

 

به 211 در صورت ضرورت به کومک در موارد ذیل زنګ بزنید:

ضروریات بنیادی مثل غذا و سرپناه

برای صحت ذهنی و یا در صورت معتاد بودن

قانونی و کومک مالی

کومک برای عمر خوردګی ها، و موارد دیګر

 

تمام پروګرامها و خدمات که ما شما را برایش راجع میکنیم، در ویبسایت ما نیز میتوانید پیدا نمایید، ولی ویبسایت ما فعلا فقط به زبان انګلیسی میباشد. 

 

بی سی 211 توسط کومک های سخاوتمندانه ای یونایتد وی، پرووینس آف بریتیش کولمبیا، و سیتی آف ونکوور تمویل میشود.