2-1-1 Dito Magsisimula ang Tulong

Minsan ay mahirap ang buhay; buti na lamang ay hindi mahirap humanap ng tulong.

Tumawag sa 2-1-1 at humingi ng tulong sa wikang gusto ninyo. May makukuhang interpretation sa 150+ na wika.

Ito'y libre, kompidensyal, at available 24 oras bawat araw, araw-araw.

Kapag tumawag kayo, tutulungan kayo ng aming Resource Navigators na humanap ng mga programa at mga serbisyo, batay sa inyong mga indibidwal na pangangailangan sa inyong lugar. 

 Tumawag sa 2-1-1 kung kailangan ninyo ng tulong sa:

  • basic needs tulad ng pagkain at tirahan,
  • suporta sa mental health at addiction,
  • legal at pinansyal na tulong,
  • suporta para sa seniors, at marami pang iba.

Ang lahat ng mga programa at serbisyo na binabanggit namin sa mga tumatawag ay mahahanap sa aming website. Gayunman, ang website ay available lamang sa Ingles sa kasalukuyang panahon.

Ang BC211 ay pinopondohan sa pamamagitan ng kagandahang-loob at suporta ng United Way, Province ng British Columbia, at ng City of Vancouver.