211 مرسته له دی ځایه شروع کیږی

ژوند همیشه آسانه نه وی، خو د مرستی پیدا کول اسانه دی.

211 ته زنګ ووهۍ او دی خپلی خوښی په ژبه د مرستی غوښتنه وکړۍ. د 150 نه په ډیرو ژبو تاسو ته ترجمه وجود لری.

دا خدمات وړیا، محرم، او د ورځی 24 ساعته، هره ورځ د تاسی لپاره وجود لری.

کله چی تاسو زنګ ووهی، زمونږ ژغورونکی غړی به تاسی ته د ستاسو په جغرافیایی موقعیت ته نژدی هغه خدمات چی تاسو ورته ضرورت لری، تاسو ته و ښیی.

 

211 ته په لاندی مواردو کی د مرستی غوښتلو لپاره زنګ ووهی:

بنیادی ضرورت لکه ډوډی او سرپناه

ذهنی صحت او یا د معتادی لپاره

قانونی او مالی مرسته

د عمر لرونکو لپاره مرسته، او ډیر نور

 

ټول هغه پروګرامونه او خدمات چی مونږ تاسی ورته راجع  کوو زمونږ په ویب سایت کی هم د پیدا کولو وړ دی. خو اوس زمونږ ویب سایت تنها په انګلیسی ژبه دی.

 

بی سی 211 د یونایټډ وی، پرووینس آف برتش کولمبیا او سیټی آف ونکوور د سخاوت مندو مرستو په واسطه تمویلیږی.