2-1-1 Dito Magsisimula ang Tulong

Ang buhay kung minsan ay hindi ganoon kadali, ngunit ang paghanap ng tulong ay madali lang.

Tumawag sa 2-1-1 at humingi ng tulong sa wikang gusto ninyo. May iba’t-ibang interpretasyion sa 150+ na wika.

Ito ay libre, kompidensyal, at bukas hanggang 24 oras araw-araw.

Sa pagtawag mo, ikaw ay tutulungan ng isa naming Resource Navigators na humanap ng mga programa at mga serbisyo, batay sa inyong mga indibidwal na pangangailangan na malapit sa inyong lugar. 

 Tumawag sa 2-1-1 kung kailangan ninyo ng tulong sa:

  • Pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tirahan,
  • suporta sa mental health at addiction,
  • legal at pinansyal na tulong,
  • suporta para sa seniors, at marami pang iba.

Ang lahat ng mga programa at serbisyo na binabanggit namin sa mga tumatawag ay mahahanap sa aming website. Gayunman, ang website ay available lamang sa Ingles sa kasalukuyang panahon.

Ang BC211 ay pinopondohan sa pamamagitan ng kagandahang-loob at suporta ng United Way, Province ng British Columbia, at ng City of Vancouver.